จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ The CMUAH Special Seminar Series: Up Skills From Theory to Practice in Surgical Oncology

4 เมษายน 66

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

yes “The CMUAH Special Seminar Series: Up Skills From Theory to Practice in Surgical Oncology” 

  • ภาคบรรยาย และภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2566 (ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
  • ฝึกปฏิบัติจริงบนโรงพยาบาล ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 11 สิงหาคม 2566  (ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ที่นั่งเต็มทุกแพ็คเกจ (ปิดรับลงทะเบียน)