Chiang Mai University Animal Hospital (CMUAH)

โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University Animal Hospital) เป็นหน่วยงานภายใต้กำกับของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานในสังกัดจำนวน 6 หน่วยงาน คือ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์เพื่อการส่งต่อ โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ โรงพยาบาลสัตว์แม่ออน ศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า และศูนย์ฝึกสัตวแพทย์และฟาร์มทดลอง โดยมีปรัชญาในการมุ่งสู่ “การสร้าง พัฒนา ถ่ายทอด และประยุกต์องค์ความรู้จากนานาชาติสู่ท้องถิ่น และจากท้องถิ่นสู่นานาชาติ” เพื่อก้าวสู่การเป็นสถาบันชั้นนำที่ร่วมสนับสนุนคณะสัตวแพทยศาสตร์สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล

โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้ร่วมกับหน่วยบริการวิชาการ งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม และการจัดสัมมนา ที่มีเนื้อคลอบคลุมหลากหลายแขนงวิชาทางสัตวแพทยศาสตร์ โดยมีนายสัตวแพทย์และคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ ตลอดจนมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสื่อประกอบการฝึกอบรม และสัมมนาที่ทันสมัยสามารถรองรับการฝึกทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืน

โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่