การอบรมเชิงปฏิบัติการ “The CMUAH Special Seminar Series: Up Skills From Theory to Practice in Surgical Oncology”

31 พฤษภาคม 66

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “The CMUAH Special Seminar Series: Up Skills From Theory to Practice in Surgical Oncology” ทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2566 จัดโดย โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.ดร.น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.สพ.ญ.กรรณิการ์ พงษ์รูป ผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดการอบรม เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566

สำหรับสัตวแพทย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เพิ่มพูนทักษะด้านการทำศัลยกรรมเนื้องอกทั้งในภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริงจากสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นำทีมโดย ผศ.ดร.น.สพ.อติกันต์ ทองทาบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย อ.ดร.สพ.ญ.กณวีร์ วาฤทธิ์ จากภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สพ.ญ.ลัดดาวรรณ สมรูป และ น.สพ.กฤฒิเดช ธนงค์พิชเญศ จากหน่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมยังมีการเข้าฝึกปฏิบัติการจริงบนโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 14 สิงหาคม 2566