คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครสัตวแพทย์ เข้าร่วม “โครงการเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (Internship Program) รุ่นที่ 6

8 มีนาคม 66

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับสมัครสัตวแพทย์ เข้าร่วม
“โครงการเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (Internship Program) รุ่นที่ 6”
จำนวน 6 อัตรา

สมัครได้แล้ว วันนี้ – 11 เมษายน 2566

ระยะเวลาฝึกปฏิบัติ: 1 มิถุนายน 2566 – 31 พฤษภาคม 2567

> คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ <

  1. จบหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หรือ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตในชั้นปีสุดท้าย จากสถาบันที่สัตวแพทยสภารับรอง
  2. ได้รับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ กรณีผู้สมัครเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตในชั้นปีสุดท้าย ต้องมีเอกสารแสดงว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ของสัตวแพทยสภา หมวดที่ 1-3

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครโครงการฯ ได้ที่ Cilck Download

ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ Cilck Link

> ติดตตามข่าวสารต่างๆ <